Háfiz, Chvádže Šamsuddín Muhammad

Text hesla

Háfiz, Chvádže Šamsuddín Muhammad, asi 1320 Širáz – 1390 tamže — perzský básnik. Mal tradičné vzdelanie v islamskom duchu. Väčšinu života prežil v Širáze, vďaka básnickému talentu mal prístup na dvor väčšiny širázskych kniežat. Preslávil sa ako tvorca polytematických lyrických gazelov, ktoré tvoria jadro jeho básnickej tvorby. Ich ústrednou témou je láska, obsahujú však aj pijanské, prírodovedné a filozoficko-mystické motívy. Umelecká nejednoznačnosť a obmeny literárnych prvkov spojené s rozvinutým obrazným vyjadrovaním dávali možnosť viacznačného až protichodného výkladu Háfizových básní a v tom období vzbudzovali pochybnosti o druhu lásky, ktorá sa miestami javila ako láska k bohu a miestami ako láska k žene, čím podnietili vznik viacerých interpretácií (symbolika, mystická alebo politická alegória) a komentárov v islamskom svete. V európskom kontexte podnietil záujem o Háfizovu tvorbu svojou básnickou zbierkou Západovýchodný díván (West-östlicher Diwan, 1919) J. W. Goethe. Háfizova hrobka v Širáze je obľúbeným miestom mnohých pútnikov a návštevníkov.

Zverejnené vo februári 2008.

Háfiz, Chvádže Šamsuddín Muhammad [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-26 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hafiz-chvadze-samsuddin-muhammad