habsburská monarchia

Text hesla

habsburská monarchia — neoficiálny názov štátneho útvaru, ktorému vládol panovník z rakúskej dynastie Habsburgovcov, mnohonárodná a najväčšia mocnosť v strednej Európe. Vznikla 1526, keď sa rakúsky arcivojvoda Ferdinand I. stal českým a uhorským kráľom. Ríša bola spočiatku monarchickou úniou medzi rakúskymi dedičnými krajinami, Uhorskom a Českým kráľovstvom. V 18. stor. sa monarchia postupne centralizovala, počas osvietenského absolutizmu sa ju pokúsili zmodernizovať a vytvoriť jednotný štát. R. 1804 prijal František II. titul rakúsky cisár (ako František I.), pre monarchiu sa zaužíval názov Rakúsko, ktorý zahŕňal všetky krajiny ovládané habsbursko-lotrinským panovníckym rodom. Národnostné a štátne rozpory vystupňované v 60. rokoch 19. stor. viedli k rakúsko-maďarskému štátoprávnemu vyrovnaniu (1867), po ktorom sa habsburská monarchia premenovala na Rakúsko-Uhorsko (→ dualizmus). Titul monarchu bol rakúsky cisár a uhorský kráľ (zaužívaná skratka spoločných inštitúcií c. a k.). Habsburská monarchia zanikla 1918.

Text hesla

habsburská monarchia — neoficiálny názov štátneho útvaru, ktorému vládol panovník z rakúskej dynastie Habsburgovcov, mnohonárodná a najväčšia mocnosť v strednej Európe. Vznikla 1526, keď sa rakúsky arcivojvoda Ferdinand I. stal českým a uhorským kráľom. Ríša bola spočiatku monarchickou úniou medzi rakúskymi dedičnými krajinami, Uhorskom a Českým kráľovstvom. V 18. stor. sa monarchia postupne centralizovala, počas osvietenského absolutizmu sa ju pokúsili zmodernizovať a vytvoriť jednotný štát. R. 1804 prijal František II. titul rakúsky cisár (ako František I.), pre monarchiu sa zaužíval názov Rakúsko, ktorý zahŕňal všetky krajiny ovládané habsbursko-lotrinským panovníckym rodom. Národnostné a štátne rozpory vystupňované v 60. rokoch 19. stor. viedli k rakúsko-maďarskému štátoprávnemu vyrovnaniu (1867), po ktorom sa habsburská monarchia premenovala na Rakúsko-Uhorsko (→ dualizmus). Titul monarchu bol rakúsky cisár a uhorský kráľ (zaužívaná skratka spoločných inštitúcií c. a k.). Habsburská monarchia zanikla 1918.

Zverejnené vo februári 2008.

Habsburská monarchia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-17]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/habsburska-monarchia