Hába, Alois

Text hesla

Hába, Alois, 21. 6. 1893 Vizovice, okres Zlín – 18. 11. 1973 Praha — český skladateľ, hudobný teoretik, organizátor a pedagóg, brat Karla Hábu. R. 1914 – 15 študoval na majstrovskej škole pražského konzervatória u V. Nováka, potom na Hudobnej akadémii vo Viedni (1917 – 20) a na Vysokej hudobnej škole v Berlíne (1920 – 22). Po celý život sa usiloval nájsť možnosti, ako rozšíriť hudobnú reč. Nadviazal na atonálnu druhú viedenskú školu A. Schönberga. Na základe ľudového spevu z Valašska a zo Slovácka položil teoretické základy svojho učenia o štvrťtónovej sústave (Harmonické základy čtvrttónové soustavy, 1922), ktoré originálne rozvinul aj v umeleckej praxi. Propagoval aj šestinotónový a dvanástinotónový systém. Na pražskom konzervatóriu bol ako profesor skladby vedúcim oddelenia štvrť-, šestino- a dvanástinotónového systému (1922 – 45), po 2. svetovej vojne vyučoval skladbu na Akadémii múzických umení (1946 – 51). Položil aj základy notopisu štvrťtónového systému. Navrhol štvrťtónovú klaviatúru a spolupracoval na výrobe štvrťtónového klavíra a štvrť- i šestinotónového harmónia. Uprednostňovaním mikrointervalov, štúdiom mimoeurópskej hudby a od 20. rokov 20. stor. aj vlastnou tvorbou v švrťtónovom systéme sa usiloval o obohatenie hudobných výrazových možností. S cieľom umožniť umelcovi úplnú slobodu zavádzal atematizmus, ktorý neznamená hudbu bez tém, ale odklon od tematickej práce, oslobodenie sa od noriem historicky ustálených foriem. Vo svojich skladbách sa usiloval o rovnováhu základných zložiek hudobnej reči. Mikrotónové sústavy uplatnil takmer vo všetkých oblastiach hudobnej tvorby, ktorá popri poltónových skladbách obsahuje aj veľkú skupinu štvrťtónových komorných diel. Najvýznamnejším z nich je celovečerná opera Matka (1927 – 30). V šestinotónovej sústave napísal operu Přijď království Tvé (1942). Mikrointervalové skladby však tvoria iba časť jeho diela, väčšinu opusov napísal v poltónovom systéme so znakmi atematizmu. V tomto úsilí získal medzinárodné uznanie. Venoval sa aj úpravám ľudových piesní (spolupráca na vydaní Špalíčka národních písní a říkadel, M. Aleš, 1939, a na ilustrovanom spevníku Národ v písni, 1940). Z jeho žiakov vynikol R. Kubín, K. Hába, V. Dobiáš, K. Reiner, M. Ponc a i. Od 1995 pôsobí v Prahe Informační centrum Aloise Háby.

Zverejnené vo februári 2008.

Hába, Alois [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/haba-alois