Fond výtvarných umení

Text hesla

Fond výtvarných umení, FVU — národnokultúrna verejnoprávna inštitúcia zameraná na podporu, osvetu a propagáciu tvorivých činností v oblasti pôvodnej výtvarnej a architektonickej tvorby, reštaurátorstva, úžitkového umenia, ako aj výtvarnej teórie a kritiky; právnická osoba so sídlom v Bratislave. V roku 1954 vznikol (ako nástupca družstva TVAR) Slovenský fond výtvarných umení (SFVU), ktorý bol zákonom NR SR o umeleckých fondoch v roku 1993 pretransformovaný na FVU. Cieľom činnosti FVU je vytvárať materiálne podmienky na vznik nových diel, poskytovať štipendiá (osobitne dlhodobé), tvorivé odmeny, prestížne ceny, cestovné príspevky, pôžičky na podporu tvorivej činnosti a i. formy podpory, zriaďovať organizácie kolektívnej správy, nadácie a spravovať ich podľa osobitných predpisov, zriaďovať a využívať zisky právnických osôb a účelových zariadení, napr. domovov. Činnosť FVU upravuje štatút fondu, ktorý na návrh jeho rady schvaľuje ministerstvo kultúry. Finančným základom hospodárenia fondu sú príspevky príjemcov autorských odmien, príspevky za použitie voľných diel a pod., ako aj výnosy z podnikania s vlastným majetkom, dary, sponzorské príspevky a i. FVU spravuje rada ako najvyšší orgán utvorený z predstaviteľov výtvarnej a architektonickej obce. Činnosť fondu riadi riaditeľ vymenúvaný a odvolávaný radou.

Zverejnené v júli 2005.

Fond výtvarných umení [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fond-vytvarnych-umeni