Figuš-Bystrý, Viliam

Text hesla

Figuš-Bystrý, Viliam, vlastným menom Viliam Figuš, pseudonym Ján Bystrý, 28. 2. 1875 Banská Bystrica – 11. 5. 1937 tamže — slovenský hudobný skladateľ a dirigent.

V rokoch 1889 – 93 študoval na učiteľskom ústave v Banskej Štiavnici, 1914 absolvoval skúšku na Hudobnej akadémii v Budapešti. Pôsobil ako učiteľ a organista v Pilisi (pri Budapešti), v Ostrej Lúke, vo Zvolenskej Slatine, v Padine (Srbsko), od 1907 v Banskej Bystrici, od 1921 bol učiteľom hudby na tamojšom učiteľskom ústave a na hudobnej škole vo Zvolene. Na všetkých pracoviskách zároveň pôsobil ako dirigent spevokolov a organizátor umeleckého života. Bol zakladajúcim členom (1919) a predsedom (1925) Spolku slovenských umelcov.

Vo svojej tvorbe vychádzal zo stredoslovenských (najmä z detvianskej oblasti), maďarských a kuruckých ľudových piesní a balád, ktoré zbieral a upravoval. Komponoval aj lyrické piesne (zhudobnil texty niektorých slovenských básnikov), zbory, klavírne, organové i orchestrálne skladby. Jeho najrozsiahlejším dielom je opera Detvan (1924 – 26), ktorá bola prvým pokusom o slovenskú národnú operu (libreto vytvoril s Emilom Boleslavom Lukáčom podľa rovnomennej lyrickoepickej básnickej skladby Andreja Sládkoviča) a 1928 ju Oskar Nedbal uviedol v SND v Bratislave (premiéra 1. apríla 1928).

Dielo: komorná tvorba pre klavír: Tance op. 3 (1893 – 1922), Lístky do pamätníka op. 44 (1916 – 22), Slávnostný pochod op. 61 (1922), Poľné kvietky op. 96 (1933); komorná tvorba pre husle, klavír a organ: Sonáta e mol op. 97 (1934); Náladové obrazy op. 46 (1916); klavírne triá: Z detského života op. 32 (1912 – 1919), Scherzo op. 33 (1915); orchestrálna tvorba: suity: Z mojej mladosti op. 56 (1921), Mesiac rozpráva op. 110 (1937, nedokončená); vokálna tvorba: piesne pre spev a klavír: Pravda op. 22 (1906); Po poliach a lúkach op. 53 (1920); Jesenné piesne op. 95 (1932 – 34); balady: Pókainé (1894), Leányálom op. 34 (1913), Hófehérke op. 50 (1918); úpravy ľudových piesní: Slovenské ľudové piesne z Veľkej Slatiny op. 28, 35 a 39 – 41 (1906 – 15), súborne vyšli ako 1 000 slovenských ľudových piesní 1 – 10 (1925 – 31), Ľudové balady op. 101 (1934); maďarské ľudové piesne: Magyar népdalok op. 1 (1893 – 1922), Kuruc nóták op. 4 (1897); zborové skladby: mužské zbory op. 49 (Zmráka sa, 1914; Do hôr, 1926), 10 vencov ľudových piesní pre miešané zbory op. 51 a 57 (1919) a i.; kantáta Slovenská pieseň pre sóla, zbor a veľký orchester op. 36 (1913, podľa Pavla Országha Hviezdoslava); opera Detvan op. 64 (1924 – 26); chrámová a liturgická hudba: 6 skladieb pre organ op. 107 (1936 – 37), Náboženské piesne op. 62 (1922 – 35), Náboženské zbory op. 10 (1903 – 36); Ecce sacerdos magnus op. 90 (1932) a i.

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 9. februára 2021.

Figuš-Bystrý, Viliam [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/figus-bystry-viliam