Esterházy, Péter

Text hesla

Esterházy, Péter, 14. 4. 1950 Budapešť – 14. 7. 2016 tamže — maďarský prozaik a publicista. Bol potomkom uhorského šľachtického rodu Esterháziovcov. Absolvoval prírodovedeckú fakultu budapeštianskej univerzity, od roku 1978 pôsobil ako slobodný umelec. Bol výraznou osobnosťou maďarskej postmodernej prózy. Jeho tvorba má spoločensko-psychologický charakter, snaží sa v nej pomocou hry s jazykovými prostriedkami a analýzy odkrývať životné postoje, myšlienkový a životný štýl i životné pocity, vzťahy človeka k umeniu, dejinám i medzi ľuďmi navzájom a sprítomniť esenciu vecí.

Je autorom zbierky poviedok V pápežských vodách nebuď pirátom! (Pápai vizeken ne kalózkodj!, 1977) a románov Výrobný román (mikrrroromán) (Termelési-regény (kisssregény), 1979), Kto ručí za bezpečnosť lady? (Ki szavatol a lady biztonságáért?, 1982), Malá maďarská pornografia (Kis Magyar Pornográfia, 1984), Pomocné slovesá srdca (A szív segédigéi, 1985; slov. 2009), Hrabalova kniha (Hrabal könyve, 1990), Jedna žena (Egy nő, 1995; slov. 2011), Harmonia cælestis (2000; slov. 2005), Žiadne umenie (Semmi művészet, 2008; slov. 2009), Jednoduchý príbeh čiarka sto strán: šermovacia verzia (Egyszerű történet vessző száz oldal – a kardozós változat, 2013; slov. 2013), Jednoduchý príbeh čiarka sto strán: verzia podľa Marka (Egyszerű történet vessző száz oldal – a Márk változat, 2014; slov. 2014), esejí Preparovaná labuť (A kitömött hattyú, 1988) a i. Bol nositeľom viacerých ocenení, napr. Kossuthovej ceny (1996), Rakúskej štátnej ceny za európsku literatúru (1999) a Ceny Sándora Máraia (2001).

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 9. mája 2018.

Esterházy, Péter [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/esterhazy-peter