Długosz, Jan

Text hesla

Długosz [dvugoš], Jan, lat. Iohannes Longinus, Ioannes Dlugossius, 1. 12. 1415 Nowa Brzeźnica – 19. 5. 1480 Krakov — poľský cirkevný hodnostár, diplomat a historik. V rokoch 1428 – 31 študoval slobodné vedy na Krakovskej akadémii, od 1436 krakovský kanonik, 1433 – 55 sekretár a kancelár krakovského kardinála Z. Oleśnického, po jeho smrti v službách poľského kráľa Kazimíra IV., od 1467 vychovávateľ jeho synov. Ako diplomat rokoval s Rádom nemeckých rytierov, s ktorým v roku 1466 podpísal mier v Toruni. Zaslúžil sa o zvolenie Vladislava II. Jagelovského za českého kráľa (od 1490 aj uhorský kráľ).

Je autorom historických prác, v ktorých spájal objektívne fakty s ich príčinnými súvislosťami a s objektívnym spoločenským vývinom, čím položil základy poľskej vedeckej historiografie: Pruské bandériá (Banderia Prutenorum, napísané 1448, vydané 1850 vo výbere Výskumy v brandenburskej marke IV, Märkische Forschungen IV), v ktorej opisuje križiacke zástavy dobyté pri Grunwalde, Znaky poľského kráľovstva (Insignia seu clenodia Regni Poloniae, napísané 1464 – 80, vydané 1851 v zbierke Historické a bibliografické rozmanitosti II, Rozmaitości historyczne i bibliograficzne II), kde opisuje poľské erby. Jeho najvýznamnejšie dielo Dejiny Poľska, nazývané aj Letopisy alebo kroniky slávneho Kráľovstva poľského (Historiae Polonicae, aj Annales seu cronicae inclyti regni Poloniae, 12 kníh, napísané 1455 – 80, sčasti vydané 1614, súborne vydané 1701 – 03), v ktorom sa zaoberá poľskými dejinami od legendárnych čias do svojej súčasnosti, sa stalo vrcholom poľskej stredovekej historiografie a má výnimočný význam pre dejiny kultúry a vedy v Poľsku. Je autorom životopisov poľských svätých Život sv. Kunegundy (Vita sanctae Cunegundis, napísaný 1471 – 74, vydaný 1617 v poľskom preklade pod názvom Zywot s. Kunegundy zakonu świętey Klary Xięzny Polskiey) a Život najsvätejšieho Stanislava, biskupa krakovského (Vita beatissimi Stanislai Cracoviensis episcopi, napísaný 1460 – 65, vydaný 1511).

Zverejnené v máji 2003. Aktualizované 19. februára 2018.

Długosz, Jan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dlugosz-jan