Carihrad

Text hesla

Carihrad — slovanský názov hlavného mesta Byzantskej ríše Konštantínopol, dnes Istanbul.

Text hesla

Carihrad — slovanský názov hlavného mesta Byzantskej ríše Konštantínopol, dnes Istanbul.

Zverejnené v júli 2001.

Carihrad [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/carihrad