Bábá Táhir Urján

Text hesla

Bábá Táhir Urján, asi 1000 Hamadán – asi 1056 tamže — perzský mystický básnik. Hoci patril k vzdelaným vrstvám, o čom svedčia jeho po arabsky písané rozpravy, v básnickej tvorbe používal hovorový stredoperzský jazyk a dialekt. Častou témou jeho básní je túžba po rozplynutí, zániku duše v Bohu. Bol pokladaný za svätca, mnohé jeho básne zľudoveli a spievajú sa v Iráne dodnes.

Zverejnené v auguste 1999.

Bábá Táhir Urján [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/baba-tahir-urjan