ars dictandi

Text hesla

ars dictandi [dik-; lat.], ars dictaminis — umenie skladby, slohu; súbor ustálených teoretických pravidiel prevzatých z antickej rétoriky a epištolografie, ktorými sa v stredoveku riadila úprava a skladba súkromných a verejných písomností. Formulárové zbierky používané v stredovekých kanceláriách a učebnicové príručky stredovekých verejných notárov, ktoré sa objavili v 11. stor., obsahovali okrem vzorníkovej aj teoretickú časť o formálnej skladbe a úprave listín a listov. V 12. stor. sa z nich vyvinula formálna disciplína s vlastnými pravidlami a zásadami.

Zverejnené v auguste 1999.

Ars dictandi [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ars-dictandi