Arnobius zo Siccy

Text hesla

Arnobius zo Siccy, genitív Arnobia, 3. – 4. stor. Sicca (severná Afrika) — latinský cirkevný spisovateľ. Počas vlády cisára Diokleciána (284 – 305), prenasledovateľa kresťanov, pôsobil ako učiteľ rétoriky v Sicce (k jeho žiakom patril o. i. Lactantius). Pravdepodobne v neskoršom veku konvertoval na kresťanstvo. V jeho apologetickom spise Proti pohanom (Adversus nationes, 7 kníh) vysvetľuje podstatu kresťanského učenia (1. – 2. kniha), porovnáva ho s pohanstvom (3. – 5. kniha), ktoré v záverečnej časti diela odsudzuje (6. – 7. kniha). Vystupoval najmä proti novoplatonizmu, ktorý považoval za hlavného konkurenta kresťanstva. Napriek Arnobiovmu zámeru sa v jeho spise (poznačenom silným rétorizmom) vyskytujú heretické vsuvky (pohanskej filozofii porozumel dôkladnejšie než kresťanskej náuke).

Zverejnené v auguste 1999.

Arnobius zo Siccy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arnobius-zo-siccy