arciúrady

Text hesla

arciúrady [gr. + slov.] — najvyššie čestné úrady v rímsko-nemeckej ríši, od polovice 13. stor. spojené s kurfirstskou hodnosťou a dedičné (→ kurfirsti). Úrady arcistolníka, arcimaršalka, arcikomorníka a arcičašníka boli pôvodne spojené s osobnou službou panovníkovi, od vlády Ota I. (936) ich najvyššie ríšske kniežatá vykonávali pri slávnostných príležitostiach. Hodnosť arcistolníka patrila rýnskemu falcgrófovi, arcimaršalka saskému vojvodovi, arcikomorníka brandenburskému markgrófovi, arcičašníka českému kráľovi. K držiteľom čestnej hodnosti patril aj mohučský arcibiskup (arcikancelár ríše), kolínsky arcibiskup (arcikancelár v Burgundsku) a trevírsky arcibiskup (arcikancelár v Itálii). Týchto 7 kurfirstov volilo od 1257 rímsko-nemeckých cisárov.

Zverejnené v auguste 1999.

Arciúrady [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arciurady