apel

Text hesla

apel [fr.] — výzva; dovolávanie sa niečoho spravidla verejnej povahy;

1. hovorovo odvolanie sa proti rozhodnutiu súdu na vyššiu inštanciu (→ apelácia);

2. poľov. povel na poslušnosť poľovného psa;

3. reklam. najdôležitejší podnet, ktorý má viesť cieľovú skupinu k akcii v súlade s prianím propagujúceho subjektu (v reklame na nákup); lajtmotív celej propagačnej akcie. Ide o odvolávanie sa na určitú prednosť výrobku podľa druhu (napr. apel na zdravie, pohodlie, estetické cítenie, šetrenie časom), v skutočnosti je však výzvou do akcie. Jeho pôsobivosť súvisí s formálnym spracovaním, ktoré závisí od propagovaného predmetu, cieľa propagácie a od záujmov a potrieb cieľovej skupiny. Najúčinnejšie ho možno využiť v rozličných druhoch propagačných prostriedkov, napr. v podobe sloganu.

Zverejnené v auguste 1999.

Apel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apel-0