antropochória

Text hesla

antropochória [gr.] — rozširovanie fytopatogénnych organizmov (rastlinných diaspór a určitých druhov živočíchov) človekom mimo rámca ich pôvodného areálu. K antropochórii môže dôjsť náhodne, napr. pri transporte (doprava loďami, železnicou, prípadne aj lietadlami ap.), ale aj rozličnými prírodnými činiteľmi (napr. vodou) alebo kombinovaným spôsobom. Transport týchto drobných organizmov je omnoho väčší, ako sa všeobecne predpokladá. Pretože v nových, priaznivých podmienkach nenachádzajú prirodzených nepriateľov, po aklimatizácii pri dostatku potravy a pôsobením ďalších priaznivých faktorov nového prostredia sa premnožia a šíria, v dôsledku čoho vznikajú kalamity s nepriaznivým ekonomickým dosahom.

Zverejnené v auguste 1999.

Antropochória [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antropochoria