Anna Komnéna

Text hesla

Anna Komnéna, gr. Anna Komnéné, 2. 12. 1083 – po 1148 — byzantská historička, dcéra cisára Alexia I. Komnéna. Manželka (od 1097) historika a diplomata Nikéfora Bryennia (*1062, †po 1137), ktorý odmietol jej plán, aby sa po Alexiovej smrti (1118) stal cisárom, naďalej si však udržal (počas vlády Jána II. Komnéna, 1118 – 43) významné postavenie. Anna Komnéna odišla po manželovej smrti do kláštora a venovala sa historickej spisbe. Autorka 15-zväzkového diela Alexiáda (Alexias, 1148, český preklad R. Dostálová: Paměti byzantské princezny, 1996), ktoré patrí k najvýznamnejším pamiatkam komnénovskej renesancie. Nadviazala na manželovo dielo Historický materiál (Hylé historias) zahŕňajúce obdobie 1070 – 1079 a opísala na základe prameňov a spomienok obdobie otcovej vlády, zvýraznila najmä jeho štátnické a vojenské schopnosti. Používala zväčša spoľahlivé pramene, dielo je písané archaizujúcim štýlom. Jej vzormi boli Thukydidés, Polybios a Homér (názov Alexias je paralelou k Homérovej Iliade, gr. Ilias), z byzantských historikov ju ovplyvnili Ióannés Epifaneus (6. stor.) i Theofylaktos Simokattés.

Zverejnené v auguste 1999.

Anna Komnéna [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anna-komnena