amortizácia

Text hesla

amortizácia [lat. > fr.] — umorovanie, umorenie;

1. ekon. označenie používané vo viacerých významoch: amortizácia cenných papierov — vyhlásenie cenných papierov za neplatné v dôsledku ich straty, krádeže ap.; amortizácia kapitálu — postupné umorenie (znižovanie hodnoty) základného kapitálu (strojov, budov) uskutočňované v peňažnej forme periodickým odpisovaním sumy zodpovedajúcej hodnote opotrebovania základného kapitálu. Nevyhnutnosť postupného znižovania hodnoty základných prostriedkov v dôsledku ich opotrebenia vyplýva zo špecifík používania týchto prostriedkov vo výrobnom procese. Fungujú počas mnohých výrobných cyklov a postupným opotrebúvaním strácajú hodnotu, ktorá sa prenáša do hodnoty výrobkov. Opotrebenie základných prostriedkov je dvojaké: fyzické a morálne. Fyzické opotrebenie nastáva používaním výrobného zariadenia vo výrobnom procese, prípadne aj jeho nečinnosťou (pôsobenie vlhkosti, prachu ap.). Morálne opotrebenie vedie k znehodnocovaniu výrobného zariadenia nezávisle od obdobia a intenzity jeho používania v dôsledku rastu spoločenskej produktivity práce (rovnaké alebo analogické stroje a zariadenia možno kúpiť za nižšiu cenu) alebo rozvoja vedy a techniky (existencia výkonnejších strojov a zariadení). Amortizácia sa prenáša do hodnoty výrobkov (cien). Vystupuje ako nákladová položka, ktorá sa pri výpočte výkonnosti ekonomiky nezahŕňa do čistého domáceho produktu (ČDP); amortizácia obligácie — postupné umorenie dlhu periodickými splátkami alebo výkupom dlhu; daňová amortizácia — presun dane zmenšením ceny nejakého majetku o sumu kapitalizovanej dane; urýchlená amortizácia, angl. accelerated depreciation — finančná politika umožňujúca rýchlejšie odpisovanie základných fondov, dlhodobých a krátkodobých prostriedkov. Má veľa zástancov, pretože chráni podniky pred morálnym opotrebením základných fondov, vytvára podmienky na urýchlené zavádzanie novej technológie a novej techniky vôbec;

2. práv. procesnoprávny inštitút, ktorého účelom je umorenie listín. Význam amortizácie spočíva v tom, že poskytuje právnu ochranu každému, kto by mohol byť poškodený stratou alebo zničením listiny, ktorú treba predložiť na uplatnenie práva a ktorú nemožno nahradiť (cenné papiere). Ak sú splnené zákonné podmienky, príslušný orgán, spravidla súd, v konaní o umorenie listiny (v amortizačnom konaní) vyhlási stratenú alebo zničenú listinu za umorenú (amortizovanú), čím je listina zbavená právnej záväznosti. Rozhodnutie o umorení nahrádza listinu dovtedy, kým osoba, ktorú listina zaväzuje, nevydá za ňu oprávnenej osobe náhradnú listinu.

Zverejnené v auguste 1999.

Amortizácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-27 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amortizacia