amfiktyónia

Text hesla

amfiktyónia [gr.] — náboženský spolok gréckych antických miest, ktoré sa združovali okolo svätyne niektorého z bohov, aby sa starali o jeho chrám, pozemky a chrámové poklady a aby spoločne organizovali hry zasvätené božstvu. Počas hier sa musel dodržiavať všeobecný posvätný mier (gr. ekecheiria). Jednou z najstarších bola delfská amfiktyónia združujúca 12 miest uctievajúcich Apolóna v Delfách. Od 4. stor. pred n. l. prevládal vplyv Macedónie. Významná bola i délska amfiktyónia sústredená okolo Apolónovho chrámu na ostrove Délos. Na jej základe vznikol neskôr Aténsky námorný spolok. Ďalšie amfiktyónie boli v Boiótii, Korinte a Argolide.

Zverejnené v auguste 1999.

Amfiktyónia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amfiktyonia