ambulantná starostlivosť

Text hesla

ambulantná starostlivosť — zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe, ktorej zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín. Ambulantná starostlivosť sa poskytuje aj v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí pacienta. Môže byť všeobecná, špecializovaná (gynekologická a zubnolekárska), špecializovaná iná alebo môže mať formu záchrannej zdravotnej služby. Poskytujú ju všeobecní lekári, gynekológovia, stomatológovia a ďalší lekári so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo, ako aj sestry a ďalší zdravotnícki pracovníci s príslušnou odbornou spôsobilosťou.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 12. decembra 2017.

Ambulantná starostlivosť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ambulantna-starostlivost