alúvium

Text hesla

alúvium [lat.] —

1. geol. zastaraný názov holocénnych sedimentov, ktoré tvoria riečnu nivu a sú v dosahu záplav. V členení štvrtohôr na dilúvium a alúvium (v súčasnosti sa už nepoužíva) znamenalo alúvium obdobie mladších náplavov. V anglickom a ruskom jazyku sa termín alúvium používa všeobecne na označenie všetkých riečnych sedimentov, holocénnych i pleistocénnych;

2. práv. naplavenina alebo nános; spravidla nadobúdané do vlastníctva ipso facto, t. j. prírastkom (akcesiou); v rímskom práve alluvio (→ accessio).

Zverejnené v auguste 1999.

Alúvium [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aluvium