Alexandrupoli

Text hesla

Alexandrupoli, starogr. Alexandrúpolis, medzinárodný prepis Alexandroupoli — prístavné mesto v severových. Grécku v kraji Východná Makedónia a Trácia pri Tráckom mori južne od antického mesta Traianopolis, administratívne stredisko departementu Evros; 73-tis. obyvateľov (2011). Nazvané podľa gréckeho kráľa Alexandra I. Sídlo pravoslávneho biskupa. Letisko.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 29. novembra 2017.

Alexandrupoli [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alexandrupoli