Alajský chrbát

Text hesla

Alajský chrbát, kirgizsky Alaj Kyrka Toosu, tadžicky Qotorkŭhi Oloj, bývalé Kokandské hory — horská reťaz rovnobežkového priebehu v Str. Ázii na území Kirgizska a Tadžikistanu v pamírsko-altajskom horskom systéme. Dĺžka 400 km, maximálna výška 5 880 m n. m. Smerom na juh klesá do Alajskej kotliny, smerom na sever tvorí juž. okraj Ferganskej doliny. Mnohé vrcholy sú pokryté trvalým ľadom a snehom, 811 km2 zaľadnených. Alajský chrbát bol vyvrásnený počas hercýnskej orogenézy, je budovaný prevažne kryštalickými bridlicami a pieskovcami. V podhorí púšťové a stepné rastlinstvo, na svahoch sa rozprestierajú lúky a lesy. Na sev. svahoch ťažba ortuti, antimónu, hnedého uhlia. Priesmykom Taldyk vedie cestná komunikácia okolo jazera Karakuľ. Alajským chrbtom prebieha rozvodie riek Amudarja a Syrdarja. Častý cieľ horolezeckých výprav.

Zverejnené v auguste 1999.

Alajský chrbát [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alajsky-chrbat