akciová spoločnosť

Text hesla

akciová spoločnosť, a. s., účastinná spoločnosť, ú. s. — právnická osoba, druh kapitálovej spoločnosti. Jej orgánmi sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada. Akciová spoločnosť môže byť založená s cieľom podnikať alebo s iným cieľom, pokiaľ to osobitný zákon nezakazuje. Vzniká zápisom do obchodného registra. Jej vzniku predchádza založenie spoločnosti na základe zakladateľskej listiny alebo na základe zakladateľskej zmluvy, výzvy na upisovanie akcií a konania ustanovujúceho valného zhromaždenia. Pri založení spoločnosti bez výzvy na upisovanie akcií zákon vyžaduje splatenie celého základného imania zakladateľmi. Ustanovujúce valné zhromaždenie rozhoduje o založení spoločnosti, schvaľuje stanovy a volí orgány spoločnosti. Jej základné imanie, ktorého hodnota v SR musí byť od 2009 aspoň 25 000 eur, je rozvrhnuté na určitý počet akcií s uvedenou menovitou hodnotou. Spoločnosť zodpovedá za záväzky celým svojím majetkom, majiteľ akcií (akcionár) neručí za záväzky spoločnosti.

Akcionári sa na riadení spoločnosti zúčastňujú len v obmedzenej miere, a to v závislosti od vlastného podielu na kapitáli akciovej spoločnosti, na zisku sa podieľajú pomerom zodpovedajúcim počtu svojich akcií (dividendy). Pri hlasovaní na valnom zhromaždení a pri obsadzovaní kľúčových miest v riadiacich orgánoch má rozhodujúci vplyv vlastník kontrolného balíka akcií. Štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť akciovej spoločnosti a zastupuje ju navonok, je predstavenstvo (správna rada). Jeho členov volí valné zhromaždenie alebo, ak to určujú stanovy, dozorná rada. Dozorná rada je orgánom akciovej spoločnosti dohliadajúcim na pôsobnosť predstavenstva a činnosť spoločnosti. Jej členov volí valné zhromaždenie spomedzi akcionárov, prípadne aj spomedzi zamestnancov. Členovia predstavenstva aj dozornej rady dostávajú za túto činnosť odmenu (tantiémy).

Akciová spoločnosť môže byť zrušená v dôsledku uplynutia obdobia, na ktoré bola zriadená, alebo uznesením valného zhromaždenia, príp. zlúčením s inou spoločnosťou, ďalej na základe rozhodnutia súdu, resp. v dôsledku vyhlásenia konkurzu na majetok spoločnosti. Zánik spoločnosti nastáva výmazom z obchodného registra. Od 2017 je možné v SR založiť aj nový podtyp akciovej spoločnosti, a to jednoduchú spoločnosť na akcie.

Modifikáciou právnej úpravy akciovej spoločnosti v súlade s právom Európskej únie je európska akciová spoločnosť (lat. Societas Europea), ktorú je možné založiť v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie. Jej základné imanie musí byť najmenej 120 000 eur, zapisuje sa do obchodného registra toho štátu, v ktorom má sídlo. Zápis i výmaz sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie.

Výsadná (monopolná) akciová spoločnosť bola organizačnou formou podnikov zahraničného obchodu na Slovensku do 1953, neskôr nahradená podnikmi zahraničného obchodu. Zamestnanecká akciová spoločnosť (angl. Employee Stock Ownership Plan, ESOP) je hospodárska jednotka (firma, spoločnosť) s akciami vo vlastníctve zamestnancov. Jedna z možných foriem privatizácie usilujúca sa využiť zamestnanecký potenciál zainteresovaním pracovníkov na chode firmy a hospodárskych výsledkoch. Vo vyspelých krajinách, najmä v malých a stredných podnikoch, môžu zamestnanci nakúpiť akcie za výhodných podmienok. Zmiešaná akciová spoločnosť zabezpečuje štátnu kontrolu nad využitím zahraničného a domáceho súkromného kapitálu na obnovu a rozvoj hospodárstva.

Prvé akciové spoločnosti vznikli v 17. stor. V rôznych oblastiach sveta platia na pôsobenie akciových spoločností rozdielne právne normy (→ limited, → incorporated).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 6. decembra 2017.

Akciová spoločnosť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akciova-spolocnost