akcia

Text hesla

akcia [lat.] — druh cenného papiera, v ktorom sa vyjadruje majetkový podiel jeho majiteľa (držiteľa, akcionára) v akciovej spoločnosti podľa výšky sumy uvedenej na ňom. Potvrdzuje veľkosť účasti majiteľa akcie na základnom imaní akciovej spoločnosti. Akcia je vystavená na určitú pevnú sumu, menovitú hodnotu, pričom počet a menovité hodnoty akcií sú určené stanovami akciovej spoločnosti. Pri založení akciovej spoločnosti sa podielnici (zakladatelia) zaväzujú vložiť určitý kapitál, preto im vydajú dočasný list, po ktorého splatení dostanú akciu (→ emisia). Akcia v klasickej (materializovanej) podobe sa skladá z plášťa akcie, ktorý osvedčuje vlastnícky podiel na akciovom kapitáli, a z kupónového hárka obsahujúceho rad kupónov oprávňujúcich majiteľa každoročne inkasovať podiel na zisku vo forme dividendy. Súčasťou kupónového hárka je i talón, poukážka slúžiaca na získanie ďalšieho kupónového hárka. Akciu možno splatiť v peniazoch alebo v iných majetkových hodnotách, napr. v tovare, v nehnuteľnostiach alebo prevedením celého podniku (→ aport). Tieto hodnoty sa ocenia a akcionár dostane v akcii zodpovedajúcu sumu.

Akcia dokazuje právo akcionára na podiel na zisku, na účasť na rokovaniach a na hlasovaní na valnom zhromaždení, ako aj nárok na podiel z výťažku, prípadne z likvidácie spoločnosti (likvidačná kvóta). Rozsah týchto práv sa však v jednotlivých krajinách i pri jednotlivých typoch akcií odlišuje. Majiteľ akcie nemá právo zastupovať a riadiť spoločnosť ani žiadať vrátenie svojho podielu (okrem likvidačnej kvóty). Môže však akciu predať (napr. prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi na burze cenných papierov). Trhová cena akcie – burzový kurz, sa tvorí na základe dopytu a ponuky, ako aj pod vplyvom národnej a medzinárodnej hospodárskej a politickej situácie, všeobecnej úrokovej miery, očakávanej výnosnosti cenného papiera, termínu splatnosti dividendy (pokiaľ existuje) a intervencie štátnych orgánov. Burzový kurz ovplyvňujú aj burzové špekulácie. Vlastník akcie ručí za záväzky spoločnosti len do výšky menovitej hodnoty akcie, resp. do výšky pôvodne vloženého kapitálu; pri likvidácii má postavenie vlastníka, a tak sa najprv uspokoja nároky veriteľov a potom sa prebytok realizovaného majetku spoločnosti rozdelí medzi akcionárov. S akciami sa obchoduje na mimoburzových a burzových trhoch. Akcie sú nielen nástrojom financovania podnikov, ale aj prostriedkom investovania voľných finančných prostriedkov a burzových špekulácií. Špekulatívny charakter akcií viedol k zákonným úpravám akciového práva.

Podľa obsahu a rozsahu práv akcionára sa rozoznávajú kmeňové, prioritné a zamestnanecké akcie. Vlastníctvo kmeňových akcií poskytuje majiteľovi všetky práva, ktoré vyplývajú z vlastníckych práv: právo účasti na valnom zhromaždení, hlasovacie, informačné a predkupné právo, právo na likvidačný zostatok. Vo svete i na Slov. majú kmeňové akcie najvyšší podiel na trhu. Majiteľ prioritných akcií nemá na valnom zhromaždení hlasovacie právo, má však vopred zaručenú dividendu. Prioritní akcionári môžu nadobudnúť hlasovacie právo v prípade, ak im nebola vyplatená dividenda. Nárok na dividendu nezaniká, prenáša sa do ďalších rokov (kumulatívna dividenda). Pri bankrote alebo likvidácii spoločnosti sú majitelia prioritných akcií uprednostnení pred kmeňovými akcionármi. Zamestnanecké akcie sa vyplácajú zamestnancom vo firme napr. aj namiesto odmien. Ich majitelia nemajú hlasovacie právo. Akcie nie sú obchodovateľné, nie je možný ich prevod na iný subjekt, nepodliehajú dedičskému konaniu. V prípade zmeny zamestnávateľa ich spoločnosť odkupuje naspäť od bývalého zamestnanca. Na Slovensku Obchodný zákonník (od 2002) nepripúšťa emisie zamestnaneckých akcií.

Akcia bez uvedenia menovitej hodnoty (angl. no-par stock) je nepravá akcia. Veľkosť základného kapitálu nie je vopred známa. Pri akcii je uvedený len percentuálny údaj, podiel základného kapitálu. Akcia grátis je druh akcie vydávanej pre akcionárov zdarma; nahrádza výplaty dividend v hotovosti. Akcie grátis predstavujú ďalšie nové akcie spoločnosti a o ich hodnotu sa zvyšuje likvidita a akciový kapitál spoločnosti. Táto forma dodatočnej emisie akcií sa niekedy používa aj na odčerpanie prostriedkov z rezervného fondu a na zníženie jeho výšky. Akcia na majiteľa (fr. au porteur), akcia na doručiteľa, je druh akcie, ktorú možno previesť z osoby na osobu. Nie je na nej uvedené vlastníkovo meno. Právami súvisiacimi s touto akciou disponuje jej držiteľ; opak: akcia na meno (fr. au nom) je dokument o podielnictve na akciovej spoločnosti znejúci na meno akcionára alebo aj na dve či viac osôb; druh prevediteľnej akcie, pri ktorom sa prevod realizuje rubopisom s uvedením názvu (mena) a sídla nadobúdateľa a dňa účinnosti prevodu. V súčasnosti sa akcie emitujú na Slovensku aj vo svete len na meno. Účty s dematerializovanými akciami sa evidujú v centrálnom depozitári v každom štáte. Zabraňuje sa tým praniu špinavých peňazí a daňovým únikom.

Z hľadiska rizikovosti spoľahlivá akcia (angl. blue chip) je cenný papier označovaný americkým burzovým výrazom ako prvotriedna akcia. Patrí spoločnostiam s pravidelne vyplácanou dividendovou návratnosťou, s kvalitnou riadiacou činnosťou a s perspektívou ďalšieho rastu. Blue chips sú súčasťou burzových indexov.

Cyklické akcie sú akcie, ktorých cena rastie počas ekonomickej konjunktúry a prudko klesá počas recesie. Rastové akcie sú akcie nových spoločností s výrazným rastovým potenciálom, napr. IT spoločností prinášajúcich nové technológie. Neutrálne akcie majú nízke cenové výkyvy (nízku volatilitu), neovplyvňuje ich ekonomický cyklus (akcie potravinárskych spoločností, výrobcov tabaku a alkoholu).

Verejne obchodovateľné akcie sú akcie, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo na mimoburzovom trhu. Spoločnosť s takýmito akciami musí mať históriu a pri vstupe na trh podlieha kotačnému procesu (kotácia). Akcie menších akciových spoločností (úzky okruh vlastníkov), resp. novozaložených akciových spoločností nie sú verejne obchodovateľné a prevod akcií na iný subjekt sa môže zrealizovať len so súhlasom ostatných vlastníkov, resp. valného zhromaždenia.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 6. decembra 2017.

Akcia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akcia-0