akceptácia

Text hesla

akceptácia [lat.] — prijatie, uznanie; práv.

1. identifikácia (stotožnenie sa) adresáta právnej normy s obsahom platného práva alebo jeho časti alebo konformita adresáta právnej normy s platným právom alebo s jeho časťou;

2. prijatie návrhu zmluvy; jednostranný právny úkon vyjadrujúci vôľu adresáta prijať návrh na uzavretie zmluvy.

Zverejnené v auguste 1999.

Akceptácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akceptacia