kovalentné organické štruktúry

Popis ilustrácie

COF-1

Popis ilustrácie

COF-5

Popis ilustrácie

Pc-PBBA COF

Text hesla

kovalentné organické štruktúry, angl. covalent organic frameworks, COF — kryštalické organické látky s pórovitou štruktúrou objavené v roku 2005. Pripravujú sa reakciou vhodne funkcionalizovaných organických zlúčenín, napr. autokondenzáciou benzéndiborónových kyselín (COF-1 a i.), reakciou benzéndiborónových kyselín s (poly)aromatickými pyrokatecholmi (COF-5, Pc-PBBA COF a i.) a cyklotrimerizáciou aromatických nitrilov. Vyznačujú sa pravidelným tvarom pórov (dutín), nízkou hustotou a veľkým povrchom. Ich vlastnosti sa môžu modifikovať funkčnými skupinami organických molekúl, ktoré sú stavebnými blokmi týchto štruktúr. Potenciálne sa dajú využívať na skladovanie plynov (najmä vodíka, oxidu uhličitého a amoniaku), ako ligandy v organických reakciách katalyzovaných prechodnými kovmi, ale aj vo fotoelektronike.

Zverejnené 21. júla 2022.

Kovalentné organické štruktúry [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kovalentne-organicke-struktury