korunovačný reverz

Text hesla

korunovačný reverz, aj kráľovský reverz — listina, ktorá bola podpísaná novozvoleným panovníkom a garantovala – najmä počas stavovskej monarchie v stredoveku a novoveku – feudálne štátoprávne (ústavné) pomery. Korunovačný reverz podpisoval nastupujúci panovník v čase korunovácie. Bol obdobou volebných kapitulácií v tých monarchiách, kde panovník nastupoval na trón na základe princípu jeho dedičnosti, resp. kde malo pri nástupníctve na trón dedičské právo prevahu nad voľbou. V Uhorsku sa po uzákonení dedičného práva habsburskej dynastie na uhorský trón (1687) označoval ako inauguračný diplom (tak ako predtým volebné kapitulácie). V uhorských ústavných pomeroch bol jeho obvyklým obsahom písomný sľub panovníka, že bude dodržiavať nepísané ústavné obyčaje a zvyklosti, šľachtické výsady a práva. Právne záväzným sa stal až po slávnostnom verejnom ústnom vyhlásení počas aktu korunovačnej prísahy panovníka.

Zverejnené 26. apríla 2022.

Korunovačný reverz [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/korunovacny-reverz