koristné právo

Text hesla

koristné právo — súhrn zásad vnútroštátneho a medzinárodného verejného práva, ktoré v prípade ozbrojeného konfliktu (v námornej vojne) určujú, kedy je možné konfiškovať súkromný majetok (lode a tovar) príslušníkov nepriateľského štátu a ktorý majetok sa pokladá za vojnovú korisť. Predmetom koristného práva môžu byť aj lode a tovar (vojnový kontraband) neutrálnych štátov, ktoré porušili povinnosť vyplývajúcu z neutrality. Prameňom koristného práva sú medzinárodné dohovory, napr. Dohovor o niektorých obmedzeniach koristného práva v námornej vojne (1907). K výkonu koristného práva sú oprávnené počas námornej vojny iba posádky vojnových lodí (v minulosti i korzárske lode; → korzárstvo). O zhabanom majetku rozhodujú koristné súdy, ktorými sú vnútroštátne súdy vojnovej strany rozhodujúce podľa vnútroštátnych noriem, musia však rešpektovať pravidlá vojnového práva. K prevodu vlastníctva zhabanej lode a jej nákladu dochádza až po vydaní rozhodnutia koristného súdu o tom, že loď a jej náklad právoplatne podľahli konfiškácii.

Zverejnené 21. apríla 2022.

Koristné právo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koristne-pravo