kóra

Text hesla

kóra [gr.], aj koré — socha stojaceho, výnimočne aj sediaceho oblečeného dievčaťa (gr. koré = dievčina, dievča, dcéra). Zvyčajne votívna socha rozšírená v gréckom archaickom sochárstve v 6. – 5. stor. pred n. l. Špeciálne sa tak nazývali votívne sochy panien z urodzených aténskych rodín, ktoré pre bohyňu Aténu tkali slávnostné rúcho peplos používané pri Panathénajach. Bolo zvykom obetovať tieto sochy s menom dievčat bohyni Aténe na Akropole v Aténach ako votívny dar. Koncom 5. stor. pred n. l. názvom kóra nazývali Aténčania aj karyatídy v chráme Erechtheion na Akropole. Mužským náprotivkom kóry je kúros.

Popis ilustrácie

Kóra, okolo 540 pred n. l., Národné archeologické múzeum, Atény

Zverejnené 11. júla 2022.

Kóra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kora-0