kopolymerizačné parametre

Text hesla

kopolymerizačné parametre — parametre vyjadrujúce mieru reaktivity zvolenej dvojice monomérov vstupujúcich do kopolymerizácie. Ak sa kopolymerizácia uskutočňuje reťazovou radikálovou adíciou, miera reaktivity je daná pomermi rýchlostných konštánt \(k\) adície na rastúce radikály \(R\). Pri dvoch druhoch monomérov \(M_1\)a \(M_2\) možno predlžovanie kopolymérneho reťazca znázorniť štyrmi adičnými reakciami rastúceho radikálu \(R\) s nespáreným elektrónom radikálového centra v mére (stavebnej jednotke) 1 alebo 2:

\({R_1}^{.}+{M_1}\overset{k_{11}}{\longrightarrow}{R_1}{M_1}^{.}\,({R_1}^{.})\)

\({R_1}^{.}+{M_2}\overset{k_{12}}{\longrightarrow}{R_1}{M_2}^{.}\,({R_2}^{.})\)

\({R_2}^{.}+{M_1}\overset{k_{21}}{\longrightarrow}{R_2}{M_1}^{.}\,({R_1}^{.})\)

\({R_2}^{.}+{M_2}\overset{k_{22}}{\longrightarrow}{R_2}{M_2}^{.}\,({R_2}^{.})\)

Kopolymerizačné parametre \(r_1\) a \(r_2\) dané zlomkami \(r_1=\frac{k_{11}}{k_{12}}\) a \(r_2=\frac{k_{22}}{k_{21}}\) sa experimentálne stanovujú zo zloženia kopolyméru vytvoreného pri známej, fakticky sa nemeniacej koncentrácii monomérov v reakčnom systéme. Používajú sa na výpočet priebehu reťazovej kopolymerizácie a na riadenie výroby homogénnych materiálov s programovaným zastúpením mérov.

Zverejnené 22. februára 2022.

Kopolymerizačné parametre [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kopolymerizacne-parametre