kopolymér

Text hesla

kopolymér [lat. + gr.] — produkt kopolymerizácie; polymér zložený z makromolekúl pripravených polymerizáciou zmesi dvoch alebo viacerých druhov monomérov, ktoré predstavujú stavebné jednotky (méry) usporiadané v rozličnom poradí. Polymér zložený z troch mérov sa nazýva terpolymér. Vyššie syntetické kopolyméry sú zriedkavé, výnimku tvoria biopolyméry, napr. proteíny a nukleové kyseliny, ktoré sú zložené z rôznych stavebných jednotiek. Podľa usporiadania mérov v makromolekule sa rozlišujú štatistické (náhodné, -A-B-A-A-B-), alternujúce (striedavé, -A-B-A-B-), sledové (blokové, -A-A-A-B-B-B-; → blokový kopolymér) a očkované (-A-A-A-(-B-B-B-)-A-A-A-) kopolyméry. Vlastnosti kopolymérov závisia od vlastností monomérov, od ich zastúpenia v reťazci a od priestorovej štruktúry polymérov. Najväčšie uplatnenie dosiahli butadiénové kopolyméry, najmä akrylonitrilovo-butadiénovo-styrénový kopolymér (→ ABS).

Zverejnené 22. februára 2022.

Kopolymér [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kopolymer