kopernícium

Text hesla

kopernícium [vl. m.], copernicium, zn. Cn — chemický prvok 12. skupiny periodickej sústavy prvkov, protónové č. 112, relatívna atómová hmotnosť 285. Extrémne rádioaktívny kovový prvok pripravovaný v cyklotróne alebo v urýchľovači častíc, ktorý nebol dosiaľ izolovaný v dostatočnom množstve na určenie všetkých fyzikálnych vlastností. Podľa chemických vlastností zistených na základe teoretických výpočtov je analógom ortuti. Vypočítaná konfigurácia elektrónového obalu atómu je [Rn]7s25f146d10. Známe sú izotopy \(\mathrm{^{277}Cn}\) a \(\mathrm{^{281}Cn}\)\(\mathrm{^{285}Cn}\), z ktorých žiadny nie je stabilný. Najstabilnejší izotop \(\mathrm{^{285}_{112}\!Cn}\) má dobu polpremeny \(30^{+30}_{-10}\) s. Izotopy \(\mathrm{^{282}Cn}\) a \(\mathrm{^{284}Cn}\) podliehajú spontánnemu štiepeniu, ostatné izotopy premene alfa. Prvok bol prvýkrát pozorovaný v roku 1996 v Darmstadte kolektívom vedcov (vedúci Sigurd Hofmann, *1944, členmi boli aj slovenskí vedci Š. Šáro a Rudolf Janík, *1938) pri reakcii \(\mathrm{^{208}_{\,\,82}\!Pb+^{70}_{30}\!Zn\longrightarrow ^{277}_{112}\!Cn+^{1}_{0}\!n}\). Nazvané podľa M. Kopernika.

Zverejnené 22. februára 2022.

Kopernícium [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kopernicium