Kopčany

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Popis ilustrácie

Kopčany, Kostol sv. Margity

Popis ilustrácie

Kopčany, barokový žrebčinec medzi 1736—50

Text hesla

Kopčany — obec v okrese Skalica v Trnavskom kraji na rozhraní Dolnomoravského úvalu, Borskej nížiny a Chvojnickej pahorkatiny v blízkosti rieky Morava pri hraniciach s Českom, 163 m n. m.; 2 550 obyvateľov (2023). Územie je budované riečnymi štrkmi a pieskami, má rovinný reliéf, je odlesnené a využívané poľnohospodársky. Kopčany sú lávkou cez Moravu (dobudovaná v novembri 2019, dĺžka 143 m, nadväzuje na cyklotrasu a chodník pre peších) spojené s naproti ležiacou obcou Mikulčice (Česko).

Obcou prechádza cesta I. triedy Bratislava – Malacky – Holíč, katastrom prechádza železničná trať Bratislava – Břeclav.

Obec je písomne doložená v roku 1392 ako Kopchan, 1773 Kopcsan, Koptschan, Kopcsány, 1786 Kopcschán, 1808 Kopcsán, Kopčany, v rokoch 1863 – 82 Kopcsán, 1888 – 1913 Kopcsány, v roku 1920 Kopčany.

Pôvodne patrila panstvu Holíč, od roku 1736 Habsburgovcom. V stredoveku existoval pri obci prievoz cez rieku Morava. V roku 1446 je tam doložené platenie mýta. Cisár František I. Štefan dal v obci po roku 1736 vybudovať žrebčín (chov arabských a španielskych koní je v Kopčanoch doložený už 1660 – 80), ktorý bol v roku 1765 povýšený na dvorský (Cisársky a kráľovský žrebčín, zrušený 1828, chov zanikol už 1826). V roku 1814 boli do žrebčína dovezené anglické plnokrvníky (70 kobýl a 3 žrebce z Anglicka a Francúzska) a v roku 1816 sa tam konali prvé porovnávacie dostihy anglických a arabských plnokrvníkov v Uhorsku. Žrebčín v Kopčanoch spolu s neďalekým Holíčskym zámkom patril k významným reprezentačným objektom Habsburgovcov. Po roku 1736 bol v obci zriadený rybník s priľahlými budovami na chov a odchyt divých kačíc, tzv. kačenáreň (od 1918 opustená). V 18. stor. bol v obci aj pivovar. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a remeslami.

Archeologické nálezy: stopy osídlenia z neolitu a eneolitu, halštatské sídlisko, žiarový hrob zo strednej bronzovej doby (stredodunajská mohylová kultúra), slovanská osada a pohrebisko z 9. stor., pohrebisko z 9. – 11. stor.

Stavebné pamiatky: Cisársky a kráľovský žrebčín postavený v rokoch 1736 – 52 podľa projektu Jeana-Nicolasa Jadota de Ville-Issey (štvorkrídlová stavba s vnútorným dvorom predstavuje súbor budov s barokovo-klasicistickou hlavnou dvojpodlažnou budovou, ku ktorej priliehajú maštale pre kone; prestavaný 1752 – 73, rekonštruovaný od 2005), ruiny neskorobarokovej kačenárne pri bývalom rybníku (po 1736), rímskokatolícky Kostol sv. Štefana kráľa v štýle historizmu (1862 – 63); západne od obce predrománsky veľkomoravský Kostol sv. Margity Antiochijskej s pozdĺžnou loďou a pravouhlou apsidou, postavený pravdepodobne v 9. alebo v 10. stor. v inundačnom pásme rieky Morava medzi dnešnými Kopčanmi a obcou Mikulčice (naproti niekdajšiemu veľkomoravskému mikulčickému hradisku, pôvodne jeho súčasť; prestavaný ranogoticky v polovici 13., goticky v polovici 16. a barokovo v 17. a 18. stor.; archeologický výskum od 1994, rekonštrukcie od 2000, interiér reštaurovaný od 2012, exteriér od 2014). V obci prežil časť detstva u starých rodičov Tomáš Garrigue Masaryk.

Zverejnené 31. januára 2024. Aktualizované 13. októbra 2023.

Kopčany [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kopcany