koordinačné číslo

Text hesla

koordinačné číslo1. v komplexoch číslo vyjadrujúce počet donorových atómov ligandov viazaných na centrálnom atóme v jeho koordinačnej sfére; 2. v kryštalografii pri binárnych zlúčeninách počet atómov v bezprostrednom okolí určitého atómu alebo počet opačne nabitých iónov v bezprostrednom okolí určitého iónu (→ iónová väzba). S koordinačným číslom súvisí geometria komplexu (→ koordinačná geometria), resp. kryštálová štruktúra iónovej zlúčeniny.

Zverejnené 23. marca 2023.

Koordinačné číslo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koordinacne-cislo