konzulský patent

Text hesla

konzulský patent — listina, ktorou sa potvrdzuje vymenovanie vedúceho konzulárneho úradu a vysielajúci štát ňou osvedčuje jeho funkciu. Vystavuje ju hlava štátu alebo ministerstvo zahraničných vecí vysielajúcej krajiny. Sú v nej spravidla uvedené plné meno vedúceho konzulárneho úradu, kategória a trieda, konzulárny obvod a sídlo konzulárneho úradu. Vysielajúci štát zašle konzulský patent alebo obdobný dokument diplomatickou alebo inou vhodnou cestou vláde štátu, na ktorého území má vedúci konzulárneho úradu vykonávať svoju funkciu. Na rozdiel od diplomatického predstaviteľa, ktorý musí počkať na súhlas prijímajúceho štátu (→ agrément), vedúci konzulárneho úradu môže v prípadoch stanovených medzinárodným právom nastúpiť na výkon funkcie aj skôr, ako mu orgány prijímajúcej krajiny oficiálne potvrdia definitívny súhlas s jeho prijatím, tzv. exequatur. Udeľuje ho spravidla ministerstvo zahraničných vecí prijímajúceho štátu. Ak prijímajúca krajina odmietne exequatur vydať, vedúci konzulárneho úradu nemôže svoju funkciu ďalej vykonávať.

Zverejnené 17. marca 2022.

Konzulský patent [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konzulsky-patent