konzulárny úrad

Text hesla

konzulárny úrad — zastupiteľský úrad štátu v zahraničí určený na udržiavanie konzulárnych stykov a plnenie (výkon) konzulárnych funkcií (→ konzulát, význam 2), spravidla zriaďovaný mimo hlavných miest prijímajúcich štátov (tam konzulárne funkcie plnia konzulárne oddelenia pri diplomatických misiách) s cieľom napomáhať rozvoj obchodných, ale aj kultúrnych stykov (napr. Generálny konzulát SR v Békešskej Čabe v Maďarsku, kde žije početná slovenská menšina).

Konzulárny úrad zriaďuje vysielajúci štát na území iného (prijímajúceho) štátu len s jeho súhlasom, pričom môže vykonávať konzulárne funkcie i za tretí štát, ak prijímajúci štát proti tomu nevznesie námietky. Sídlo, klasifikácia a konzulárny obvod (územie určené konzulárnemu úradu na výkon konzulárnych funkcií) sú určené v konzulárnom dohovore. Konzulárny úrad môže byť poverený aj výkonom diplomatických úkonov v štáte, v ktorom nemá vysielajúci štát stálu diplomatickú misiu, ako aj zastupovaním vysielajúceho štátu v medzinárodných organizáciách, ktoré majú sídlo na území prijímajúceho štátu.

Podľa úrovne sa rozlišuje generálny konzulát, konzulát, vicekonzulát a konzulárne zastupiteľstvo. Na čele konzulárneho úradu stojí vedúci, ktorému vysielajúci štát vydá doklad vo forme konzulského patentu alebo obdobný dokument na osvedčenie jeho funkcie. Ďalšími členmi sú konzulárni úradníci (všetky osoby poverené výkonom konzulárnych funkcií), konzulárni zamestnanci (osoby zamestnané v administratívnych alebo v technických službách konzulárneho úradu) a členovia služobného personálu (osoby zamestnané v domácich službách konzulárneho úradu). Na území prijímajúceho štátu požíva konzulárny úrad a jeho členovia konzulárne výsady a imunity. Vedúci konzulárni úradníci sú rozdelení do dvoch kategórií: konzulárni úradníci z povolania a honorárni konzulárni úradníci. Na členov honorárneho konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulárnym úradníkom sa vzťahujú obmedzenejšie konzulárne výsady a imunity ako na členov konzulárneho úradu vedeného konzulom z povolania. Vedúci konzulárni úradníci z povolania sú podľa úrovní konzulárneho úradu rozdelení do štyroch tried: generálni konzuli, konzuli, vicekonzuli a konzulárni zástupcovia (konzulárni agenti; → konzul, význam 4a). V súčasnosti vysielajúce štáty zvyčajne zriaďujú v mestách prijímajúcich štátov, v ktorých majú diplomatickú misiu, namiesto konzulárnych úradov konzulárne oddelenie (konzulárnu sekciu) ako osobitnú organizačnú zložku diplomatickej misie.

Zverejnené 17. marca 2022.

Konzulárny úrad [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-29 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konzularny-urad