konzulárny dohovor

Text hesla

konzulárny dohovor — v medzinárodnom práve dvojstranná medzinárodná zmluva uzatvorená medzi štátmi, upravujúca otázky vzájomných konzulárnych stykov. V konzulárnom dohovore sa bližšie špecifikujú podmienky a postup v súvislosti so zriaďovaním konzulárnych úradov (určuje sa sídlo, klasifikácia a konzulárny obvod) a s ich personálnym obsadzovaním, určuje sa rozsah konzulárnych funkcií, ako aj rozsah konzulárnych výsad a imunít konzulárnych úradov a ich členov. Väčšinu z týchto otázok upravuje Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (1963; jeho české a slovenské znenie je obsiahnuté vo vyhláške ministra zahraničných vecí o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch č. 32 z 1969).

Zverejnené 17. marca 2022.

Konzulárny dohovor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konzularny-dohovor