konvolút

Text hesla

konvolút [lat.] —

1. aj viacpríväzková kniha — kniha, ktorá vznikla priviazaním samostatného diela (príväzku) k inému dielu alebo zviazaním niekoľkých spravidla obsahovo odlišných a pôvodne samostatne vytlačených alebo rukopisných diel (príväzkov) do jedného zväzku;

2. jednotnou väzbou nefixovaný (nezviazaný) súbor kresieb, obrazov, akcidenčných tlačovín (→ akcidencia) alebo voľnej grafiky spravidla usporiadaný podľa autorstva, témy alebo podľa techniky (napr. konvolút exlibrisov alebo konvolút plagátov);

3. menší zväzok úradných spisov týkajúcich sa jednej veci, uložených v jednom ochrannom obale;

4. druhovo, resp. obsahovo rovnako zameraný súbor zberateľských predmetov (mincí, známok, pohľadníc a i.).

Zverejnené 18. januára 2023.

Konvolút [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konvolut