Konvent o budúcnosti Európy

Text hesla

Konvent o budúcnosti Európy, Európsky konvent — orgán zriadený Európskou radou v decembri 2001 v Bruseli na základe tzv. Laekenskej deklarácie (nazvaná podľa bruselskej mestskej časti Laeken, miesta zasadania Európskej rady) prijatej na záver zasadania a uvádzajúcej problémy, ktoré je potrebné riešiť. Základnou úlohou Konventu o budúcnosti Európy bola príprava reformy Európskej únie. Zaoberal sa presnejším vymedzením právomocí medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi, postavením Charty základných práv Európskej únie, zjednodušením Zmluvy o Európskej únii, ako aj úlohou národných parlamentov v európskej architektúre (→ európska integrácia). Jeho predsedom bol V. Giscard d’Estaing, členmi boli poslanci z národných parlamentov členských i kandidátskych krajín, poslanci z Európskeho parlamentu, zástupcovia Európskej komisie, ako aj reprezentanti hláv alebo vlád členských štátov a vlád kandidátskych krajín. Konvent o budúcnosti Európy ukončil svoju činnosť v júli 2003 predložením Návrhu Zmluvy o Ústave pre Európu (angl. Draft Treaty establishing a Constitution for Europe).

Zverejnené 12. apríla 2022.

Konvent o budúcnosti Európy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konvent-o-buducnosti-europy