konurbácia

Text hesla

konurbácia [lat.], súmestie — zoskupenie viacerých miest, veľkomiest, mestských aglomerácií alebo prepojení miest (napr. Liverpool-Manchester), ktoré prerástli do jedného súvislého zastavaného územia. Na rozdiel od mestskej aglomerácie existujú v konurbácii jednotlivé mestá ako samostatné administratívne celky a nemusia mať spoločné zázemie ani spoločné centrum.

Formovanie konurbácií predstavuje vyššie štádium koncentračného procesu a je výsledkom intenzívneho urbanizačného procesu spojeného s územným rastom miest a s formovaním mestských aglomerácií a regiónov. Ide o špecifické územia, kde sa koncentruje ekonomický rozvoj, ktorý ovplyvňuje rast viacerých susediacich miest tak, že vznikajú megalopolisy (napr. Boston-Washington-Chicago-Pittsburgh, Tokio-Nagoja-Osaka). Na Slovensku tiež prebieha proces plánovania a formovania konurbácií (napr. súmestia Banská Bystrica-Zvolen, Martin-Vrútky).

Pojem konurbácia zaviedol v roku 1915 Patrick Geddes. V pôvodnom význame vyjadroval priestorovú blízkosť jednotlivých mestských sídel ako polycentrického útvaru, v súčasnosti nie je v odborných kruhoch akceptovaný bezvýhradne.

Zverejnené 4. júla 2022.

Konurbácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konurbacia