kontumačný rozsudok

Text hesla

kontumačný rozsudok, rozsudok pre zmeškanie — práv. forma procesnej sankcie za pasivitu procesnej strany v spore. Môže byť uplatnená na strane žalobcu i žalovaného, typickou sankciou je však pri procesnej pasivite žalovaného (napr. ak sa nedostaví na pojednávanie nariadené súdom, ak sa nevyjadrí k žalobe na základe výzvy súdu a pod.). Následkom kvalifikovaného porušenia procesnej povinnosti žalovaného je vydanie kontumačného rozsudku, ktorým súd vyhovie žalobe. Naopak, keď je kontumačný rozsudok procesnou sankciou pre žalobcu, súd ním žalobu zamietne. V procesných úpravách je vydanie kontumačného rozsudku vylúčené spravidla v prípadoch tzv. konštitutívnych rozsudkov (→ konštitutívne rozhodnutie), prípadne i ďalšieho okruhu enumerovaných súdnych rozhodnutí.

Zverejnené 25. januára 2023.

Kontumačný rozsudok [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kontumacny-rozsudok