kontinentálny svah

Text hesla

kontinentálny svah, pevninový svah — rozsiahly podmorský svah ohraničujúci kontinenty. Najčastejšie je vyvinutý medzi kontinentálnym prahom (šelfom) a kontinentálnym úpätím, často však spadá aj do podmorských priekop utvorených subdukciou oceánskych dosiek pri okraji kontinentov, jeho šírka je asi 80 km (tvorí približne jednu štvrtinu celkovej rozlohy kontinentov), priemerný sklon len 4°, v tektonicky aktívnych oblastiach je výrazne strmší, miestami môže mať charakter takmer kolmého zrázu; s mierne skloneným kontinentálnym prahom vytvára kontinentálny stupeň. Je zaliaty epikontinetálnym morom. V hĺbke 200 – 2 500 km pod hladinou mora tvorí okraj kontinentálnej kôry, ktorá sa stenčuje smerom k jeho úpätiu a prechádza do oceánskej kôry. Na kontinentálnom svahu vznikajú rozsiahle podmorské zosuvy spravidla prechádzajúce do rýchlych turbiditných prúdov, ktoré v ňom formujú rozsiahle podmorské kaňony.

Zverejnené 9. júna 2022.

Kontinentálny svah [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kontinentalny-svah