konštrukčný systém budovy

Text hesla

konštrukčný systém budovy — nosná sústava budovy vytvorená zo zvislých a z vodorovných nosných konštrukčných prvkov, určená ich skladbou, prípadne použitým materiálom. Nosné prvky prenášajú a rozdeľujú zaťaženie budovy vlastnou tiažou a ostatné zaťaženie vonkajšími silami (zariadenie budovy, fyzikálne vplyvy a i.). Pri viacpodlažných budovách sú pre konštrukčný systém charakteristické zvislé nosné prvky (steny, stĺpy, piliere), pri jednopodlažných budovách vodorovné nosné prvky (dosky, nosníky). Podľa polohy zvislých nosných prvkov v budove ako celku sa rozoznávajú pozdĺžne, priečne a obojsmerné konštrukčné systémy, pričom všetky tri môžu byť skeletové (→ skeletová stavba, → rámová konštrukcia) alebo stenové.

Pozdĺžne stenové konštrukčné systémy (orientácia nosných stien rovnobežne s pozdĺžnou osou budovy) umožňujú značnú dispozičnú variabilitu a sú obvyklé pri tradičných masívnych stavbách. Priečne stenové konštrukčné systémy (orientácia nosných stien kolmo na pozdĺžnu os) obmedzujú variabilnosť a uplatňujú sa v progresívnej bytovej výstavbe; ak sa vyžaduje zvýšená tuhosť konštrukcie, vkladajú sa do nej pozdĺžne steny, čím vznikajú obojsmerné stenové konštrukčné systémy. Bunkové stenové konštrukčné systémy majú steny uložené v obidvoch smeroch, pričom sú spojené navzájom, ako aj s konštrukciami stropov. Skeletové systémy s obojsmernými rámami (stĺpy a prievlaky) vystužujú budovu v obidvoch smeroch (pozdĺžne aj priečne), skeletové hríbové konštrukcie (→ hríbový strop) sú vhodné pri stavbách s veľkým pohyblivým zaťažením (napr. manipulačnou technikou). Skeletové bezprievlakové konštrukčné systémy vznikajú pevným spojením stropnej dosky so stĺpmi a vytvárajú rovný podhľad. Sú náročné na zhotovenie (najmä v mieste styku stĺpa a dosky), používajú sa pri menšom zaťažení. Kombinované systémy využívajú výhody stenových i skeletových systémov – skeletová časť zabezpečuje vyľahčenie budovy a uvoľnenie dispozície, zatiaľ čo tuhé nosné steny prenášajú vodorovné sily. Konštrukčné systémy jednopodlažných budov sú nosníkové a doskové, pričom obidva môžu byť rovinné alebo zakrivené. V nosníkových systémoch je najpoužívanejším nosným prvkom väzník, na ktorý sa osádzajú strešné dosky. V doskových systémoch je strešná doska podopretá stĺpmi alebo stenami, prípadne zakrivená strešná doska prechádza priamo do základov budovy. Voľba konštrukčného systému závisí od účelových a statických požiadaviek, od výrobných možností a od ďalších technických a materiálových požiadaviek.

Zverejnené 20. novembra 2021.

Konštrukčný systém budovy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konstrukcny-system-budovy