konóda

Popis ilustrácie

Trojuholníkový fázový diagram sústavy troch obmedzene miešateľných kvapalných zložiek A, B, C s vyznačením binodálnej krivky a konódy    
D – fiktívne zloženie rovnovážnej heterogénnej zmesi za predpokladu, že je homogénna   
E, F – koncové body konódy vyjadrujúce skutočné rovnovážne zloženie zmesi v jednej a druhej kvapalnej fáze

Text hesla

konóda [lat.] — úsečka spájajúca dva body na binodálnej krivke fázového diagramu minimálne trojzložkovej rovnovážnej sústavy obmedzene miešateľných kvapalín. Takéto kvapaliny môžu pri danej teplote a tlaku v závislosti od zloženia tvoriť homogénnu (roztok) alebo heterogénnu zmes (dve oddelené kvapalné fázy). Binodálna krivka (krivka vzájomnej rozpustnosti) v trojuholníkovom fázovom diagrame tejto sústavy oddeľuje homogénnu a heterogénnu oblasť. Napr. v prípade zmesi voda, hexán-1-ol a metanol (A, B, C) sú voda a hexán-1-ol navzájom obmedzene miešateľné. Ich vzájomnú miešateľnosť možno ovplyvniť pridávaním metanolu. V oblasti ohraničenej binodálnou krivkou a stranou trojuholníka, ktorú pretína, sa nachádza heterogénna zmes dvoch kvapalín (vody a hexán-1-olu), v oblasti nad ňou je homogénny roztok. Body E a F, v ktorých konóda pretína binodálnu krivku, vyjadrujú rovnovážnu koncentráciu príslušných zložiek A a B (vody a hexán-1-olu).

Zverejnené 28. januára 2024.

Konóda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konoda