konkrétne umenie

Text hesla

konkrétne umenie, konkretizmus — druh nefiguratívneho (abstraktného) maliarstva a sochárstva. Pojem je odvodený od termínu konkrécia, ktorý v roku 1918 použil H. Arp na označenie obrazových predstáv nesúvisiacich s viditeľným svetom. V roku 1929 sa v Paríži sformovala umelecká skupina Art Concret, ktorej členovia (T. van Doesburg, J. Hélion; švédsky avantgardný umelec a kritik Otto Gustaf Carlsund *1897, †1948; arménský umelec pôsobiaci vo Francúzsku Léon Arthur Tutundjian *1905, †1968) presadzovali abstraktné geometrické umenie a ich názory boli úzko späté s neoplasticizmom. V roku 1930 uverejnili manifest Základy konkrétneho umenia, v ktorom sa rozlišuje konkrétne umenie od abstraktného tak, ako sa rozlišuje prírodné konkrétno (od ktorého sa abstrahuje) od umelého konkrétna (ktoré realizuje svoje vízie čisto výtvarnými prostriedkami). Maľba má byť konštruovaná len z čisto plastických elementov (plány a farby). Konkrétne umenie vzniká z myšlienky alebo z vízie autora, nie abstrahovaním reálnych prvkov ako abstraktné umenie. M. Bill definoval v 40. rokoch 20. stor. konkrétne umenie ako umenie, ktoré spredmetňuje rýdzo umeleckými prostriedkami abstraktné myšlienky ako také, a tým spôsobom vytvára nové predmety. Prostredníctvom konkrétnej maľby a sochárstva vznikajú útvary, ktoré je možné vnímať ako konkrétne. Základom konkrétneho umenia sú konkréta, t. j. existujúce viditeľné a hmatateľné objekty, ktoré zviditeľňujú myšlienky a vzťahy. Rozvoj konkrétneho umenia ako medzinárodného umeleckého hnutia nastal v 60. rokoch 20. stor., keď sa na jeho rozšírení významne podieľal aj M. Bill. V Česku a na Slovensku sa konkrétne umenie rozšírilo v 60. rokoch 20. stor. prostredníctvom Klubu konkretistov (KK), ktorý poskytol základňu českým a slovenským výtvarníkom, ktorí sa vzdali ilustratívnej, zobrazujúcej funkcie výtvarného umenia.

Zverejnené 20. apríla 2022.

Konkrétne umenie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konkretne-umenie