konkretizácia

Text hesla

konkretizácia [lat.] — uskutočnenie, realizácia niečoho, pretvorenie predstavy na niečo reálne; spresňovanie;

1. filoz. proces, na základe ktorého sa niečo abstraktné stáva prítomným v zmyslovo vnímateľnej skutočnosti; prechod z úrovne princípu na názornú úroveň; opak: abstrakcia;

2. log. prisúdenie nejakej vlastnosti (predikátu) jednotlivému objektu na základe toho, že táto vlastnosť prislúcha všetkým objektom z (neprázdneho) univerza. Príkladom konkretizácie môže byť úvaha: ak platí, že všetci ľudia sú smrteľní, tak aj ľubovoľný konkrétny človek je smrteľný.

Zverejnené 25. mája 2022.

Konkretizácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konkretizacia