konkludentné konanie

Text hesla

konkludentné konanieekon., práv. prejav vôle (→ právny úkon), ktorý nie je vyjadrený výslovným spôsobom (písomne alebo ústne), ale konkludentnými činmi (→ per facta concludentia). Ide o také konanie (alebo zdržanie sa určitého konania), ktoré vzhľadom na všetky okolnosti prípadu nevzbudzuje pochybnosti o tom, akú vôľu chcel subjekt prejaviť, pričom z neho možno dedukovať jeho súhlas alebo nesúhlas (napr. ako prejav súhlasu prikývnutie hlavou alebo podanie ruky; ako prejav odmietnutia návrhu úmyselné roztrhnutie listiny, ktorá mala byť podpísaná). Nečinnosť (resp. mlčanie) sa za konkludentné konanie nepokladá s výnimkou prípadu, ak vzhľadom na okolnosti možno s určitosťou usudzovať, že nečinnosťou (mlčaním) bola prejavená vôľa určitého obsahu; samotné mlčanie neznamená prejav vôle. Pri nečinnosti výnimočne platí fikcia prejavu skutočnej vôle, napr. ak nájomca užíva vec aj po skončení nájmu a prenajímateľ nepodá proti nemu na súde do 30 dní návrh na vydanie veci alebo na vypratanie nehnuteľnosti, obnovuje sa nájomná zmluva za pôvodných podmienok.

Text hesla

konkludentné konanieekon., práv. prejav vôle (→ právny úkon), ktorý nie je vyjadrený výslovným spôsobom (písomne alebo ústne), ale konkludentnými činmi (→ per facta concludentia). Ide o také konanie (alebo zdržanie sa určitého konania), ktoré vzhľadom na všetky okolnosti prípadu nevzbudzuje pochybnosti o tom, akú vôľu chcel subjekt prejaviť, pričom z neho možno dedukovať jeho súhlas alebo nesúhlas (napr. ako prejav súhlasu prikývnutie hlavou alebo podanie ruky; ako prejav odmietnutia návrhu úmyselné roztrhnutie listiny, ktorá mala byť podpísaná). Nečinnosť (resp. mlčanie) sa za konkludentné konanie nepokladá s výnimkou prípadu, ak vzhľadom na okolnosti možno s určitosťou usudzovať, že nečinnosťou (mlčaním) bola prejavená vôľa určitého obsahu; samotné mlčanie neznamená prejav vôle. Pri nečinnosti výnimočne platí fikcia prejavu skutočnej vôle, napr. ak nájomca užíva vec aj po skončení nájmu a prenajímateľ nepodá proti nemu na súde do 30 dní návrh na vydanie veci alebo na vypratanie nehnuteľnosti, obnovuje sa nájomná zmluva za pôvodných podmienok.

Zverejnené 26. apríla 2022.

Konkludentné konanie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konkludentne-konanie