konfiškát

Text hesla

konfiškát [lat.] —

1. potrav. telo (alebo časť tela) zabitého zvieraťa zdravotne alebo hygienicky nevhodné na konzumáciu, ako aj živočíšne produkty vyhlásené podľa príslušných predpisov za nepožívateľné. Za občasný (neobligátny) konfiškát sa považujú celé telá uhynutých, nedonosených, mŕtvonarodených alebo utratených zvierat, resp. niektoré orgány, časti tiel, prípadne celé zvieratá, ktoré boli pri veterinárnej prehliadke posúdené ako nepožívateľné, ako aj mäso, potraviny a suroviny živočíšneho pôvodu a výrobky z nich, ktoré boli podľa príslušných predpisov vyhlásené za nepožívateľné. Za bežný (obligátny) konfiškát sa považuje nepožívateľný odpad vznikajúci pri jatočnom opracovaní zvierat a mäsa (časti tiel jatočných zvierat, ktoré sa vždy, aj pri zdravých zvieratách, považujú za nepožívateľné, napr. očné, ušné a ritné výkroje, hrtan, priedušnica a i.). Konfiškáty sa spracúvajú v asanačných zariadeniach (kafilériách), pričom sa zabezpečuje ich dôkladná sterilizácia a vyrábajú sa z nich kŕmne komponenty (mäsovokostná múčka, kafilérny tuk a i.); neinfekčné konfiškáty je možné za podmienok stanovených veterinárnym hygienickým dozorom predávať chovateľom mäsožravých zvierat;

2. práv. majetok v súkromnom vlastníctve nútene odobratý na základe rozhodnutia štátnej moci (→ konfiškácia) z vlastníctva bez náhrady v prospech štátu. Líši sa od vyvlastneného majetku, ktorý je kompenzovaný protináhradou. Štát si na konfiškát uplatňuje právo pôvodného vlastníka.

Zverejnené 10. decembra 2020.

Konfiškát [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konfiskat