konfesnoprávny systém

Text hesla

konfesnoprávny systém — systém právnych vzťahov štátnej moci (štátu) k cirkvi (cirkvám), resp. k náboženským spoločnostiam. Jestvuje niekoľko modelov úpravy tohto vzťahu a podľa ich charakteru možno štáty rozdeliť na konfesijné a sekulárne.

V konfesijných štátoch štátna moc uprednostňuje (privileguje) jedno náboženstvo (konfesiu) a s ním spojenú cirkev, resp. náboženskú spoločnosť, a to predovšetkým na základe národných náboženských tradícií. Podľa stupňa uprednostňovania môžu byť konfesijné štáty tolerantné alebo netolerantné. Tolerantné konfesijné štáty zaručujú individuálnu náboženskú slobodu (slobodu myslenia, svedomia, náboženskej viery a vyznania). V oblasti inštitucionálnej slobody v nich má jedna cirkev (jedno vyznanie) osobitné práva, k verejnému pôsobeniu iných cirkví sú však miernejšie ako netolerantné štáty. V niektorých z nich má privilegovaná cirkev len formálny status (napr. v krajinách severnej Európy, v ktorých v súčasnosti existuje v plnej miere individuálna náboženská sloboda). Zvláštnou konfesijnou krajinou je Anglicko, v ktorom sa najvyššie orgány štátnej moci vyjadrujú aj k vnútrocirkevným záležitostiam a anglický (britský) panovník je najvyšším predstaviteľom anglikánskej cirkvi (Church of England). V Hornej snemovni (Snemovni lordov) britského parlamentu majú svoje zastúpenie aj anglikánski cirkevní predstavitelia, tzv. duchovní lordi, ku ktorým okrem arcibiskupov z Canterbury a z Yorku patrí aj 24 diecéznych biskupov. K netolerantným konfesijným štátom patria napr. islamské štáty, v ktorých je Korán prameňom práva, ako aj základom celého spoločenského života a vyznávanie iného náboženstva je často obmedzované a niekde až fakticky zakázané.

V sekulárnych štátoch sa v rámci vzťahov štátu a cirkví uplatňujú tzv. separačný model a tzv. kooperačný, resp. koordinačný model. V prípade separačného modelu (napr. vo Francúzsku alebo v USA) je štátna moc oddelená od cirkevnej, náboženstvo a viera patria do súkromnej sféry jednotlivca, pričom jednotlivé cirkvi a náboženské spoločnosti sú len súkromnými spoločnosťami (→ odluka cirkvi od štátu). V štátoch, kde sa uplatňuje kooperačný model (napr. na Slovensku, v Rakúsku alebo v Nemecku), funguje vzťah kooperácie štátu a cirkví, pričom sa napr. uznáva význam náboženstva pri výchove človeka a umožňuje podiel cirkví na činnostiach, ktoré by štát pravdepodobne nedokázal zabezpečiť. Náboženským vyznaniam sa tam umožňuje na základe registrácie po splnení určitých predpokladov nadobudnúť verejnoprávny status.

Zverejnené 9. júna 2022.

Konfesnoprávny systém [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konfesnopravny-system