konfesné právo

Text hesla

konfesné právo — súbor právnych noriem upravujúcich v štáte náboženskú slobodu v individuálnej (náboženská sloboda jednotlivca, sloboda vyznania, náboženskej viery, svedomia, resp. ich ochrana právnymi normami) a v inštitucionálnej (právny status cirkví a náboženských spoločností, ich oprávnenia, príp. registrácia, ich financovanie, zriaďovanie a status cirkevných škôl) rovine. Na rozdiel od cirkevného práva, ktoré si autonómne upravuje každá cirkev (napr. v katolíckej cirkvi kánonické právo), konfesné právo upravuje vzťahy medzi štátom na jednej a cirkvami alebo náboženskými spoločnosťami na druhej strane (→ konfesnoprávny systém), preto sa niekedy nazýva aj štátne cirkevné právo.

Konfesné právo nie je samostatným právnym odvetvím, jeho normy sa nachádzajú v rôznych odvetviach práva (dominuje ústavnoprávna úprava individuálnej náboženskej slobody). V štátoch, ktoré umožňujú pôsobenie cirkví vo verejnej oblasti, môže byť tiež prijatý jeden základný, resp. špeciálny konfesnoprávny predpis upravujúci viaceré oblasti spoločenských vzťahov s náboženským aspektom systematicky s ohľadom na akceptovanie celospoločenského významu pôsobenia cirkví. Problematiku konfesného práva na Slovensku upravujú zákon č. 308 z 1991 o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, medzinárodné zmluvy (napr. medzi SR a Apoštolskou stolicou; → konkordát), ako aj vnútroštátne zmluvy a dohody uzatvorené medzi štátom a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami.

Zverejnené 9. júna 2022.

Konfesné právo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konfesne-pravo