konanie inej osoby za podnikateľa

Text hesla

konanie inej osoby za podnikateľapráv. zabezpečenie konania za podnikateľa, ktoré môže okrem štatutárneho orgánu a zástupcu vykonať aj osoba poverená pri prevádzkovaní podniku určitou činnosťou. Takáto osoba je splnomocnená na všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza. Obvyklosť sa preukazuje vo vzťahu ku konkrétnym okolnostiam prípadu. Väčšie podniky majú zvyčajne vnútroorganizačné predpisy (organizačný, pracovný, podpisový poriadok a pod.), ktoré v spojení s obsahom pracovnej zmluvy vymedzujú kompetencie konkrétneho zamestnanca podniku voči tretím osobám.

Zverejnené 15. júla 2022.

Konanie inej osoby za podnikateľa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konanie-inej-osoby-za-podnikatela